Mô hình đào tạo

Các bậc đào tạo

Hiện nay, trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức đào tạo ở cả hai bậc, đại học và sau đại học 

Để đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, thực hiện công bố chung của 7 trường đại học đào tạo khối kỹ thuật trong nước, năm 2020 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội bắt đầu chuyển đổi mô hình đào tạo theo Khung trình độ Quốc gia Việt Nam.

Kế hoạch chuyển đổi mô hình đào tạo được triển khai sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học có hiệu lực từ 01/7/2019. Mô hình đào tạo chuyển đổi của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội bao gồm 3 bậc trình độ tương ứng với Khung trình độ Quốc gia Việt Nam và văn bằng được cấp sau khi tốt nghiệp, gồm có:

- Bậc 6 - Trình độ đại học: Khối lượng học tập tối thiểu 120 tín chỉ (TC), tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân.

- Bậc 7 - Trình độ thạc sĩ, gồm có:

+ Trình độ thạc sĩ, khối lượng học tập tối thiểu 60 tín chỉ, người học được cấp bằng thạc sĩ.

+ Trình độ kỹ sư/kiến trúc sư, khối lượng học tập tối thiểu 60 tín chỉ (gọi tắt là trình độ kỹ sư mới), người học được cấp bằng kỹ sư/kiến trúc sư.

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể học chuyển đổi kiến thức qua lại giữa văn bằng kỹ sư/ kiến trúc sư và thạc sĩ.

- Bậc 8 - Trình độ tiến sĩ, người học sau khi bảo vệ thành công luận án sẽ được cấp bằng Tiến sĩ.

Mô hình các chương trình đào tạo chuyển đổi của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội được sơ đồ hóa ở Hình 1.

Quy mô đào tạo

Tính đến tháng 12/2018: 

Bậc đào tạo

Quy mô hiện tại

Chính quy

Đào tạo thường xuyên

 - Tiến sỹ

182

 

 - Thạc sỹ

1.172

 

 - Đại học

17.790

2.659

Tổng

19.144

2.659

Trong những năm gần đây, quy mô tuyển sinh các hệ đào tạo đại học hệ chính quy được duy trì khá ổn định khoảng 3.300 sinh viên/ năm. Quy mô tuyển sinh hệ sau đại học có sự tăng trưởng đáng kể.

Phương thức quản lý đào tạo

Từ năm 1995, trường Đại học Xây dựng Hà Nội là đơn vị đầu tiên ở khu vực phía Bắc thực hiện đào tạo thí điểm theo phương thức tín chỉ. Đến nay, trường áp dụng cả 2 phương thức cho các nhóm đối tượng khác nhau:

  • Đào tạo theo tín chỉ: Áp dụng cho hệ đại học chính quy, bằng 2 và sau đại học (đào tạo thạc sỹ).
  • Đào tạo theo niên chế: Áp dụng cho hệ vừa làm vừa học.

Chương trình đào tạo

Trong hoạt động đào tạo, trường  Đại học Xây dựng Hà Nội luôn quan tâm nghiên cứu đổi mới nội dung chương trình đào tạo theo hướng cập nhật các tiến bộ khoa học công nghệ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu xã hội trong từng giai đoạn phát triển.

Từ năm học 2009-2010, áp dụng chương trình đào tạo mới cho cả bậc đại học và sau đại học. Chương trình đào tạo được thiết kế trên cơ sở mô đun hóa các kiến thức theo đơn vị tín chỉ (TC), tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên lựa chọn chương trình học tập phù hợp với kế hoạch và điều kiện cá nhân. Mặt khác cấu trúc chương trình theo tín chỉ cho phép dễ dàng học liên thông giữa các ngành nghề, mở ra khả năng chuyển đổi nghề nghiệp hoặc học tiếp lên các trình độ học vấn cao hơn. Việc thiết kế chương trình đào tạo theo tín chỉ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người học nhưng đòi hỏi nhà trường phải nâng cao khả năng đáp ứng về nhiều phương diện.